Karma Yoga

Artikel af Amrita Hansen, cand. psyk.

”Karmayoga består af uselvisk arbejde, hvor man giver afkald på frugten af sit arbejde og udfører arbejdet med en ren intention, som er befriet for ethvert selvisk motiv. Karmayoga er en opløftende gave til andre mennesker.” Swami Shivananda

I alle virkelige traditioner inkluderes, som et aspekt af transformationsarbejdet, at man arbejder i overensstemmelse med principperne i det der kaldes karmayoga, seva eller uselvisk arbejde.
Så længe vi kun vil arbejde for os selv (eller ikke engang vil dét), styrker vi kun vores opfattelse af os selv, som et individuelt væsen adskilt fra den kosmiske helhed. Det formål vi har med vores arbejde styrker vores egostruktur mere og mere og udgør de såkaldte karmiske lænker, mens formålet med den spirituelle transformation er, at vi opdager vores enhed med det guddommelige, med altet, makrokosmos, universet – da er det en naturlig ting at arbejde for dette ”alt”, for noget langt større end os selv og for alle andre mennesker.

Karmayoga er en metode, hvor man bliver gennemsigtig for den guddommelige vilje og lader Gud manifestere sig i verden igennem os. På denne måde oplever vi en forbløffende mulighed for at komme til at bevidne det guddommelige liv. Dette er det sande princip bag at være ”kanal” for det guddommelige. Allerede i 40’erne skrev den engelske læge Alexis Carrel, som senere studerede bønnens væsen: ”Ens handlinger er også en bøn til Gud. Den bedste måde at kommunikere med Gud på, er uden tvivl at gøre Hans Vilje.” Karmayoga er en teknik til at gøre Guds vilje gennem alt det arbejde, man udfører i det daglige liv. Karmayoga siges derfor at være den korteste vej til Gud, for det sidste et menneske har brug for at rense i sit væsen, er viljen. Alt arbejdet i Logos magasin gøres på denne måde; først konsekrerer vi frugten af arbejdet til Gud og alt arbejdet er frivilligt arbejde, hvor ingen af os forventer noget for at gøre det, for arbejdet bærer lønnen i sig selv. Vi gør dette arbejde for at videregive alt det smukke i denne verden, som vi ønsker at andre også skal have glæde af og samtidig ønsker vi at pege på de grimme ting, som vi ikke behøver at holde fast i. For os der er i Logos nu, er det derfor en gave, motiveret ved ønsket om en bedre og smukkere verden.

Karma og Karma Yoga

Sanskritordet “karma” betyder “handling.” Enhver handling eller tanke medfører en reaktion. I den yogiske tradition findes en meget dybere betydning af ordet karma, som er forbundet med ideen om skæbne. Karma er således akkumuleringen af vore tidligere handlinger. Menneskets karakter, hans moral og hans mentale evner, hans talenter og hvad han kan lide og ikke kan lide er alle bestemt af hans samskaras (indtryk eller mønstre i det ubevidste), der er et produkt af hans karma (handlinger i fortiden). Disse samskaras følger med os fra den ene inkarnation til den næste. Man kan spørge sig selv: ”hvorfor skal vi altid have disse mønstre med os? Hvad er meningen med det alt sammen?” Når man forstår Karmaloven vil man erkende, at der ikke findes nogen skæbne udover vores egen vilje som skaber vores handlinger og dermed dets konsekvenser. Vi får alle sammen nøjagtig det, som vi fortjener i overensstemmelse med disse handlinger. Dette er en kosmisk naturlov, en fuldkommen retfærdighed, selvom vi i vores begrænsede forståelse kan opfatte det som uretfærdigt. Mennesket skaber sin egen skæbne gennem sine handlinger, tanker og intentioner. Gud straffer aldrig et menneske for at være “slem” og belønner aldrig et menneske, fordi det er “godt”. Mennesket sår nogle frø gennem sine handlinger, og disse frø vil spire og blive til en frugt, som han senere høster.

At ændre skæbnen

Generelt lider almindelige mennesker blot passivt under konsekvenserne af deres karma (handlinger). I denne bevidsthedstilstand skaber vi ubevidst mere karma (handlinger), som udløser tilsvarende reaktioner osv. Dette er tilsyneladende en ond cirkel, der ikke kan stoppes. Men yogatraditionen hævder, at mennesket har mulighed for og også har ret til at ændre sin skæbne og finde en udgang ud af denne onde cirkel. Dette kaldes at undslippe ”inkarnationernes hjul”. Hovedformålet med karmaloven er at lære. Når vi har forstået noget og derfor bevidst ændrer vores liv og vores handlinger, så har vi lært det, som den specifikke karma var der for at lære os og dermed er karmaen brændt væk, den er ikke længere nødvendig. At brænde vores karma er grundlæggende for spirituel oplysning, for karma er hovedårsagen til at vi eksisterer i denne verden.
God og dårlig karma er lige uønskelig for den, som længes efter frigørelse, fordi karma lænker os til de evige inkarnationers hjul. Yogier lærer at fjerne enhver form for karma. Kun på denne måde vil han være fuldstændigt fri for ethvert bånd, for enhver lænke til de lavere bevidsthedstilstande, og dermed vil han smelte ind i den evige lyksalighed eller den Højeste Bevidsthed. Fra dette øjeblik af, vil alle hans handlinger være uden karmiske bånd.“Uanset hvad du gør, om du spiser eller tilbeder;
uanset hvilke gaver du giver til andre;
uanset hvad du lover;
til Sjælens arbejde…
så læg det også som ofringer til Mig”
Bhagavad Ghita


Karma yoga er en af de 4 klassiske yogagrene, som er forklaret i det klassiske visdoms værk Bhagavad-Gita. De andre 3 yogagrene er Jnana yoga, Bhakti yoga og Raja yoga. Karmaygoa er en metode, hvorved mennesket kan undgå karmahjulet (undgå at skabe karmiske bånd). I Karma Yoga sker der en spontan, fuldkommen og vedvarende kommunikation med den Højeste Guddommelige Bevidsthed gennem utilknyttet konsekreret handling. Utilknyttethed betyder at egoet ikke er involveret i handlingen og dermed at det er befriet fra begærets bånd. På denne måde bliver alt hvad vi gør en form for meditation, hvor vi stiller os ind på den Kosmiske Harmoni. Når en karma yogi har befriet sig selv for alle sine begær, må han vælge en positiv aktivitet, som han kan mærke højner ham og som kommer naturligt til ham i denne utilknyttede tilstand, – også selvom denne handling måtte stå i modstrid med andres forventninger. Så bliver arbejdet et redskab til at fokusere hans sind. Dharma er de handlinger, som mentalt og fysisk passer til en. Ved at gøre dharma sammen med karmayoga oplever man højere bevidsthedstilstande. Karmayogaen lærer os, at vi aldrig kan anse os selv som ophavet til vore handlinger, det er Gud der handler igennem os. Derfor må vi konsekrere frugten af vore handlinger til Gud, inden vi starter.

Konsekration er når man i en ydmyg tilstand ofrer frugten af ens handlinger til Gud, det er at handle ud fra kærlighed til Gud. Denne indre holdning indbefatter en dyb respekt og opmærksomhed omkring den pågældende handling og en fuldkommen utilknyttethed overfor resultatet af handlingen. På denne måde åbner du dig selv for den kosmiske harmoni og tillader strømmen af den evige bevidsthed at udføre disse handlinger gennem dig, mens du påtager dig rollen som en kanal.’

I karmayoga videnskaben skelner man mellem
– handlingens intention (sindstilstanden ved handlingens påbegyndelse)
– selve handlingen
– resultatet af handlingen

Det er kun selve intentionen, der skaber karma (og dermed lænker os til cyklussen mellem fødsel og død). For at undgå dette konsekreres intentionen til Gud.

Principperne i Karma Yoga

af Swami Shivananda

Den rette holdning

Det er ikke hvad vi gør, der tæller, men vores indre attitude, mens vi handler, der bestemmer om et stykke arbejde er udført i karmayogaens ånd, og dermed om det er et frigørende arbejde eller et arbejde, der binder os. Giv dine hænder til arbejdet og lad sindet hvile i Gud. Arbejde er givende kærlighed.

Det rette motiv

Det er ikke hvad du gør, der tæller, men dit virkelige motiv til at gøre det. Motivet må være rent. Normalt planlægger vi hvilke resultater vi ønsker af arbejdet, før vi begynder at arbejde. Sindet kan ikke forestille sig at arbejde uden løn eller belønning. Et selvisk menneske kan ikke give, blot for at hjælpe. Han vil måle og veje alt arbejde og gøre det op i kroner og øre. For sådan et menneske er frivilligt uselvisk arbejde ubekendt.

Gør din pligt

Ofte henviser pligt til retfærdighed. Hvis du undviger din pligt vil det gå dig ilde. Din pligt er overfor Gud, Selvet, eller den indre Lærer, som underviser dig i alle de specifikke situationer, du møder i dit liv. Gør dit bedste Lige meget hvad du gør, så gør dit bedste. Hvis du kender en bedre måde at arbejde på, så er det nødvendigt at du bruger den. Hold dig ikke tilbage, fordi du er bange for at arbejde hårdt, eller fordi du er bange for kritik. Arbejd ikke på en sjusket måde, bare fordi der ikke er nogen, der holder øje med dig eller bare fordi du føler, at det ikke er dit job. Gør dit bedste, giv det bedste du har i dig. Gør de handlinger som bringer mest muligt godt med sig og mindst muligt dårligt. Lav mere og mere karmayoga.

Giv slip på resultaterne

Det er Gud der handler – ikke dig. Du er blot instrumentet, du kender ikke til Guds planer eller intentioner. Gud er den som handler. Det er aldrig i virkeligheden mennesket, der handler eller ændrer tingene, dette sker som et resultat af de tre grundkvaliteters spil. Måden hvorpå man erkender dette, er ved hele tiden at arbejde for arbejdets egen skyld og give afkald på resultaterne, om de er gode eller dårlige. Det er trangen til at handle, der binder os – og utilknyttethed overfor handlingen vil opløse de karmiske frø. Utilknyttethed overfor resultaterne betyder også at være utilknyttet for arten af arbejdet. Der findes ikke noget job, der er bedre eller dårligere end andre jobs. Vær ikke tilknyttet til dit arbejde – vær altid klar til at give slip på dit arbejde, hvis det er nødvendigt.

Tjen Gud eller Selvet i alt, hvad du gør

Gør overfor andre, som du ønsker andre skal gøre overfor dig. Elsk din næste som dig selv. Tilpas dig, indret dig og gør plads. Tål fornærmelser og uretfærdigheder. Enhed i forskellighed. Vi er dele af den samme krop. Praktiser ydmyghed i handling. Tag dig i agt for magt, berømmelse, præstige, ros og kritik.

Følg arbejdets disciplin

Hvert eneste stykke arbejde er en form for lærer. Du kan lære forskellige færdigheder ved at udføre forskellige stykker arbejde. Hvert eneste arbejde kræver forskellige forudsætninger angående tid, koncentration, erfaring eller evner, følelsesmæssig investering, fysisk energi, viljestyrke. Alt hvad du gør – gør det bedst muligt.

Se mere på www.nathayogacenter.dk